Încă un abuz politic asupra patronilor noştri!

BUCURESTI - 3 noiembrie 2016

Comunicat tip General in ONG, Politic

În atenţia Politicienilor şi a mediului de afaceri din România!

Încă un abuz politic asupra patronilor noştri!

     Opriţi acest act normtiv care distruge activiatea economică cu influenţe majore negative a mediului de afaceri! O nouă poliţie de mediu nejustificată! În acealşi minister este şi agenţia care dă acorduri şi avize şi controlul, garda care dă sancţiuni! Garda de Mediu, un nou coşmar al firmelor: Poate controla pe oricine, la orice ora, poate opri maşini în trafic şi sigila active. Un nou act normativ aflat în stadiu de proiect care sporeşte  incredibil puterile Gărzii de Mediu, permite comisarilor să controleze practic aproape orice firmă din România, la orice oră din zi şi din noapte, pe baza unei formulări interpretabile: dacă activitatea poate avea impact asupra mediului. Patronii vor fi obligaţi să  prezinte orice document li se cere, chiar dacă nu are legătură cu mediul, instalaţiile lor pot fi sigiliate, iar  transportatorii aflaţi în trafic pot fi opriţi şi controlaţi.Pentru a putea face toate astea, Garda de Mediu angajează personal suplimentar! Aşa ceva nu există în Uniunea Europeană şi în nicio ţară din lume! Nu există avizarea de către MINISTERUL Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. Incredibil ce se poate promova spre aprobareaca act normativ în România cu scopul de a se prăbuşi tot mediul de afaceri. Dacă până acum Garda de Mediu putea controla doar activităţile cu impact asupra mediului, acum termenul a fost extins, prin aplicarea unei noi sintagme, prin care, practic, comisarii Gărzii de Mediu pot controla pe aproape pe oricine: "activităţi care pot avea impact asupra mediului". Iată formularea din noul text de lege: "controlează activităţile a căror desfășurare poate avea impact asupra  mediului și/sau poate conduce la deteriorarea mediului şi aplică, după caz, sancţiuni contravenţionale persoanelor fizice sau juridice care le desfăşoară". Formularea veche era: "controlează activităţile cu impact asupra mediului şi aplică, după caz, sancţiuni contravenţionale persoanelor fizice sau juridice care le desfăşoară". Iată cum se justifică, în nota de fundamentare, extinderea ariei de competenţă a controlorilor Gărzii de Mediu: "Modificarea este necesară întrucât articolul vorbește de certitudinea impactului asupra mediului și necesitatea obținerii de acte de reglementare, ori în realitate Garda Națională de Mediu  poate face verificări în vederea constatării existenței unor fapte sesizate, sens în care activitatea desfășurată nu  produce cu certitudine un impact asupra mediului dar poate fi aptă să deterioreze mediul. În cazul sesizărilor pentru activități neautorizabile, verificările afirmațiilor din sesizare presupun controlul unor activități fără impact asupra mediului, dar care pot conduce la deteriorarea mediului, conform art. 2 pct. 22 din OUG nr. 195/2005 privind  protecția mediului. Modificarea propusă acoperă controlul  pentru întreaga paletă a activităților autorizabile cât și a celor neautorizabile, dar care pot deteriora mediul". Şi, tot în respectiva notă de fundamentare, la acelaşi capitol, se face referire la faptul că operatorul economic controlat este obligat să pună la dispoziţia comisarilor Gărzii de Mediu orice document i se cere, chiar dacă acesta nu se referă la obligaţiile de mediu. Iată textul  din nota de fundamentare: "-  introducerea la art. 13 alin. (1) a literei b1 (cea despre care am scris mai sus-n.red.) care să prevadă expres dreptul GNM de a solicita și obligația persoanei controlate de a pune la dispoziție documentația solicitată, indiferent de natura acesteia. Se observă necesitatea punerii la dispoziție de operatorul controlat a tuturor documentelor relevante pentru verificarea respectării legislației de mediu, întrucât chiar dacă acestea nu se referă în mod  direct la obligațiile de mediu, în cuprinsul acestora pot fi prevăzute cantități, tipuri de substanțe, deșeuri, produse și altele care fac obiectul inspecției de mediu. În vederea preîntâmpinării unui refuz al operatorului de a prezenta documente de natură economico-financiară sau de orice altă natură, motivat de faptul că acestea nu fac obiectul  controlului de mediu, este necesară instituirea acestei  obligații atât a operatorului, cât și a dreptului instituției de control de a solicita asemenea documente". (...) "În acest context, este esențial să se prevadă în mod clar faptul că orice documente pot fi solicitate de comisarii GNM". În  plus, în noul act normativ se institutie posibilitatea ca  angajaţii Gărzii de Mediu să ceară orice fel de documente ale firmei, chiar şi cele contabile, şi să poată controla chiar şi transportatorii în trafic. Iată articolelele nou-introduse în proiectul de act normativ:"b 3 ) solicită entității private și/sau publice punerea la dispoziție a actelor de reglementare din punct de vedere al  protecției mediului, inclusiv registre și alte forme de evidență deținute de persoana controlată, a avizelor, certificatelor, adreselor și răspunsurilor autorităților, corespondenței, contractelor, documentelor financiar-contabile, necesare efectuări inspecției și controlului; b 4 ) controlează mijloacele de transportoprite în trafic de personalul de specialitate din cadru autorității publice din domeniul internelor în scopul verificării gradului de respectare a prevederilor legale privind transportul  mărfurilor și deșeurilor, specii din flora și fauna săbatică; b 5 ) export sau aflate în tranzit, inclusiv deșeuri și verifică legalitatea acestora, potrivit  Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), și a Legii nr. 349/2007 privind  reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice." Garda de Mediu va avea inclusiv atribuţii de control în  cazul exploatărilor de resurse minerale, chiar dacă este vorba despre mine şi cariere. Iată textul din proiectul de  lege nou-introdus: "controlează respectarea dispoziţiilor legale din punct de vedere al protecției mediului, în activitatea de exploatare a resurselor minerale din albiile minore și majore ale cursurilor de apă, terase, cariere, precum și mine, și/sau după caz de gospodărire a apelor". Noul proiect de act normativ mai are cel puţin două prevederi importante, cu impact major asupra firmelor: una este  aceea că inspectorii Gărzii de Mediu poate face controale  oricând, chiar şi noaptea, chiar şi dacă este vorba doar despre activităţi care "pot conduce la deterioarea mediului" la orice punct de lucru al firmei, iar a doua se referă la posibilitatea angajaţilor Gărzii de Mediu de a sigila instalaţii. Iată  prevederile din noul act normativ:„o 1 ) efectuează inspecția și controlul potrivit    reglementărilor legale în vigoare din punct devedere al protecției mediului, pe timp de zi și de noapte, clădiri, sedii, depozite, terenuri și orice alte incinte în care se desfășoară activități cu posibil impactasupra mediului și/sau care pot conduce la deteriorarea mediul; q 2 ) dispune, prin măsură consemnată în actul de control  aplicarea de sigilii asupra unor părți din instalații în  vederea prevenirii utilizării necontrolate, precum și pentru verificarea modalității de utilizare în situația în care  partea respectivă din instalație nu este autorizată din  punct de vedere al protecției mediului sau în situația în care actul de reglementare prevede utilizarea numai în  cazuri excepționale. Procedura de aplicare a sigiliilor se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor." Noul  proiect de act normativ vorbeşte şi despre o suplimentare a numărului de posturi de la Garda Naţională de Mediu.Atfel, insituţia va avea 889 de angajaţi, faţă de 823 în  prezent. Adică revine la numărul maxim de posturi dinainte de tăierile operate de Gov. Boc.