ANUNT LANSARE PROCEDURA COMPETITIVA SC TEHNOMATIC SYSTEMS SRL

Pitesti - 12 octombrie 2023

Comunicat tip Administrativ / Management in Afaceri

Anunț de participare
pentru selecția de oferte avand ca obiect atribuirea contractelor de furizare pentru NACELA FOARFECA ELECTRICA 14 M si NACELA ARTICULATA ELECTRICA 12 M

SIGLE ANUNT

SIGLE ANUNT

Nr.: 45/12.10.2023

 

Anunț de participare

 

pentru selecția de oferte avand ca obiect atribuirea contractelor de furnizare pentru NACELA FOARFECA ELECTRICA 14 M si NACELA ARTICULATA ELECTRICA 12 M

finantat prin:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei
Prioritatea de investiții – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare
Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență, sub formă de ajutor de stat
Acţiunea 4.1.1 Investiţii în activităţi productive – ajutor de stat Cod SMIS: 161099
Contract de finantare nr.: 1096/POC/411/AS din 28.03.2023.

 

Stimate Domn / Doamna,

Societatea comerciala TEHNOMATIC SYSTEMS SRL , cod de identificare fiscală 25399110, înregistrată la Registrul Comerțului Arges sub nr. J03/474/2009, cu sediul în Municipiul Pitesti, B-dul Republicii, Nr. 117A, Bl. D5a, Sc. D, Et. 8, Ap. 31, județul Arges, România, tel: 0722420181, va invita sa participați la Procedură competitivă pentru atribuirea contractelor de furnizare utilaje: NACELA FOARFECA ELECTRICA 14M si NACELA ARTICULATA ELECTRICA 12M, in cadrul proiectului „CRESTEREA CAPACITATII DE REZILIENTA A SC TEHNOMATIC SYSTEMS SRL LA NOILE CONDITII DE PIATA”, cod SMIS: 161099.

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei

Prioritatea de investiții – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare

Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență, sub formă de ajutor de stat

Acţiunea 4.1.1 Investiţii în activităţi productive – ajutor de stat

Obiectul contractului: furnizare utilaje NACELA FOARFECA ELECTRICA 14 M si NACELA ARTICULATA ELECTRICA 12 M, impartit in loturi dupa cum urmeaza:

LOT 1: NACELA FOARFECA ELECTRICA 14 M

Activitati / Cheltuieli

Descrierea cheltuielii

Achiziție

U.M.

Cantitate

Pret unitar fara TVA (Lei)

Valoare estimata totala fara TVA (Lei)

Activitati montare si demontare utilaje industriale / Nacela foarfeca electrica tip 14 m

Nacela foarfeca electrica este necesara pentru activitatile efectuate la inaltime, avand o capacitate sporita a platformei, ceea ce o face indispensabila in activitatile de demontare si montare a masinilor si echipamentelor industriale

Nacela foarfeca electrica tip 14 m

Buc

1

128,052.19

128,052.19

 

\LOT 2: NACELA ARTICULATA ELECTRICA 12 M

Activitati / Cheltuieli

Descrierea cheltuielii

Achiziție

U.M.

Cantitate

Pret unitar fara TVA (Lei)

Valoare estimata totala fara TVA (Lei)

Activitati montare si demontare utilaje industriale / Nacela articulata electrica 12 m

Nacela foarfeca electrica este necesara pentru activitatile efectuate la inaltime, avand o capacitate sporita a platformei, ceea ce o face indispensabila in activitatile de demontare si montare a masinilor si echipamentelor industriale

Nacela articulata electrica 12 m

Buc

1

253,434.57

253,434.57

 

TOATE VALORILE SUNT VALORI ESTIMATIVE, FARA TVA.

Durata contract: Contractul va fi in vigoare pe intreaga perioada de implementare a proiectului „CRESTEREA CAPACITATII DE REZILIENTA A SC TEHNOMATIC SYSTEMS SRL LA NOILE CONDITII DE PIATA”, cod SMIS: 161099.

Sursa de finanțare: contribuție proprie si ajutor financiar nerambursabil in cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.

Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei

Prioritatea de investiții – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare

Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență, sub formă de ajutor de stat

Acţiunea 4.1.1 Investiţii în activităţi productive – ajutor de stat.

Procedura aplicata: Procedură competitivă conform prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene Nr. 1284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

Criteriul de atribuire: oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului cu respectarea in întregime a condițiilor tehnice minimale menționate in specificațiile tehnice si in Documentația de atribuire. Daca ofertele depuse vor conține caracteristici superioare acestor caracteristici minimale, ele vor fi luate in considerare in procesul de evaluare in măsura in care aceste caracteristici duc la o creștere a productivității si/sau o creștere a calității produsului final.

Oferta depusa trebuie sa conțină:

• Documentele care atesta îndeplinirea criteriilor de calificare si/sau selectie;

• Propunerea tehnica;

• Propunerea financiara.

Limba de redactare a ofertei: Ofertantii depun ofertele redactate in limba romana sau orice alta limba de circulație internationala. Documentele redactate in alta limba decat limba romana vor fi insotite in mod obligatoriu de traducere in limba romana.

Perioada de valabilitate a ofertei: minim 30 de zile calendaristice de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Moneda de întocmire a ofertei financiare: RON sau EURO.

• LEI, pentru ofertantii persoane juridice/fizice romane/straine;

• EURO, pentru ofertanții persoane juridice/fizice străine;

Taxa pe valoare adăugată va fi evidențiata separat.

Echivalarea ofertelor financiare, in vederea comparării acestora se face la cursul valutar BNR etalon de la data ofertei.

Nu se accepta oferte alternative.

Nu se accepta oferte parțiale exceptând divizării pe loturi.

Nu se accepta actualizarea prețului contractului de furnizare. Prețul este ferm pe toata durata de valabilitate a contractului.

Transmiterea de oferte vagi/generice sau nerespectarea/neîndeplinirea cerințelor tehnice minime va atrage după sine respingerea ofertei.

Nu vor fi acceptate alte oferte decât pentru echipamentele solicitate.

Adresa la care se depun ofertele: SC TEHNOMATIC SYSTEMS SRL., COMUNA BRADU, SAT GEAMANA, STR. COMERCIALA, NR. 26, CORP A, COD POSTAL 117141, JUDETUL ARGES, ROMÂNIA.

Locația de implementare a proiectului: COMUNA BRADU, SAT GEAMANA, STR. COMERCIALA, NR. 26, CORP A, COD POSTAL 117141, JUDETUL ARGES, ROMÂNIA.

Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 15.10.2023.

Informatii suplimentare/clarificari pot fi obtinute numai in baza unei solicitari scrise, inregistrate atat la solicitant, cat si la achizitor, transmise prin e-mail la adresa: vasile.matei@tehnomatic.ro, sau depusa personal la urmatoarea adresa: SC TEHNOMATIC SYSTEMS SRL., COMUNA BRADU, SAT GEAMANA, STR. COMERCIALA, NR. 26, CORP A, COD POSTAL 117141, JUDETUL ARGES, ROMÂNIA, TELEFON: 0722420181.

Data limita pentru transmiterea răspunsului la clarificări de către achizitor: 17.10.2023.

Data limita pentru depunerea ofertelor: 19.10.2023, ora 13:00.

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 19.10.2023, ora 18.00 la locatia SC TEHNOMATIC SYSTEMS SRL., COMUNA BRADU, SAT GEAMANA, STR. COMERCIALA, NR. 26, CORP A, COD POSTAL 117141, JUDETUL ARGES, ROMÂNIA.

La ședința de deschidere a ofertelor pot participa reprezentanții ofertanților, prezentând împuternicire in acest sens, in cazul in care persoana ce dorește sa participe nu este reprezentantul legal al societății, conform actului constitutiv. In conformitate cu Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 nu exista obligativitatea organizării unei ședințe de deschidere a ofertelor.

Data limita pentru finalizarea evaluării ofertelor: 22.10.2023.

Data limita pentru semnarea contractului: In termen de maxim 5 zile calendaristice de la finalizarea evaluării ofertelor.

Specificațiile tehnice, condițiile si criteriile de evaluare a ofertelor, precum si toate celelalte informații necesare se gasesc in Documentația de atribuire atașata.deschiderii procedurii competitive  initiate de SC TEHNOMATIC SYSTEMS SRL pe portalul  https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/

Pentru informații suplimentare va puteți adresa d-lui Matei Vasile - Reprezentant legal al SC TEHNOMATIC SYSTEMS SRL, tel.: 0722420181, e-mail: vasile.matei@tehnomatic.ro.

Așteptam oferta dumneavoastră, pana la termenul limita menționat anterior, la adresa de implementare a proiectului.

niu, parteneri de afaceri implicati.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/3d-systems-pro-srl/anunt-lansare-procedura-competitiva-sc-tehnomatic-systems-srl