Programului Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!
cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European
Politici publice alternative pentru dezvoltarea planurilor de acțiune de eficientizare energetică

Comunicat de presa AEEPM- POCA 113125 - proiect

BUCURESTI - 27 august 2018

Comunicat tip General in Energie

A început proiectul

Politici publice alternative pentru dezvoltarea planurilor de acțiune de eficientizare energetică

Asociația "AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI" (AEEPM) implementează proiectul Politici publice alternative pentru dezvoltarea planurilor de acțiune de eficientizare energetică  începând cu data de 10.07.2018, proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul Social European, Axa Prioritară “Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, cod apel POCA/111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, cod proiect: SIPOCA 230 / MySMIS 113125.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: dezvoltarea capacității de formulare și promovare a propunerilor de politici publice de către AEEPM, 8 parteneri sociali și 4 ONG-uri pentru dezvoltarea unui set de propuneri de politici publice în domeniul asigurării eficienței energetice la nivelul comunităților locale prin elaborarea și implementarea planurilor de eficiență energetică. Obiectivul General al proiectului vizează formularea de alternative cu privire la Legea 121/2014 privind eficiența energetică - actualizată.

Obiectivul General al proiectului vine în întâmpinarea prevederilor din SCAP care se referă la:

➢      administrație publică deschisă și receptivă la soluții inovatoare prin implicarea experților și a actorilor cheie din societate, prin mecanisme stabile de consultare, în procesul de luare a deciziilor

➢      creșterea calității procesului decizional la nivelul autorităților publice prin efectuarea și prezentarea unei analize cost-beneficiu, de către echipa de proiect, în vederea evaluării implicațiilor financiare ale deciziilor

➢      dezvoltarea capacității societății civile și a altor parteneri sociali (sindicate, patronate) de a susține și promova reforma administrației publice - Pct. II.1.6 din SCAP - asigurată la nivelul proiectului prin activități de dezvoltare a dialogului politic și social, prin dezvoltarea de parteneriate între AEEPM, ONG-uri, parteneri sociali și alți factori interesați în vederea derulării de activități de advocacy

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

Obiectivele specifice ale proiectului, care vor fi atinse ca urmare a obținerii rezultatelor, vor contribui la îndeplinirea obiectivului general al proiectului.

OS1) Îmbunătățirea actului administrației publice prin inventarierea setului de politici publice existente în domeniul eficientei energetice și prin dezvoltarea unui instrument de evaluare (sistem de indicatori)

OS2) Îmbunătățirea dialogului dintre AEEPM, ONG-uri, parteneri sociali și instituțiile abilitate, prin intermediul unor consultări publice cu finalitate în îmbunătățirea Legii 121/2014 privind eficiența energetică

OS3) Dezvoltarea capacității unui număr de 4 ONG-uri și 8 parteneri sociali (sindicate și patronate) printr-o serie de instruiri în domeniul politicii energetice, bugetelor locale, responsabilității sociale – RSC, dezvoltării durabile și egalității de șanse și nediscriminării precum și dezvoltarea rețelei europene de colaborare CEESEN.org

OS4) Promovarea unei politici alternative la legea eficientei energetice prin intermediul unei campanii de advocacy

 

ACTIVITĂȚILE DIN CADRUL PROIECTULUI:

A.1.1 Planificare, monitorizare, evaluare, raportare și gestionare proiect

A 1.2 Asigurarea managementului financiar

A 1.3 Informarea și publicitatea proiectului

A 1.4 Planificarea și derularea achizițiilor

A 2.1 Realizarea unei Metodologii de evaluare a setului de politici publice din domeniul eficienței energetice și a modului în care acestea sunt implementate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale României

A 2.2 Realizarea raportului de evaluare și a analizei cost-eficacitate

A 3.1 Organizarea unui număr de 8 workshopuri regionale tematice

A 4.1 Activități de instruire a unui număr de 40 persoane din grupul țintă

A 4.2 Dezvoltarea de rețele tematice și constituirea de Grupuri de Inițiativă Locală (GIL)

A 5.1 Analiza beneficiarilor

A 5.2 Realizarea Planului de Acțiune

A 5.3 Formularea politicii publice alternative la Legea Eficienței Energetice

A 6.1 Stabilirea mesajului de advocacy

A 6.2 Stabilirea planului de acțiune și implementarea acestuia (campania de advocacy)

  

INDICATORI:

ONG-uri și parteneri sociali care au formulat și promovat propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern: 1;

ONG-uri și parteneri sociali care primesc sprijin pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern: 1;

Personal din partea ONG-urilor și a partenerilor sociali care participă la activități de formare: 40.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI

40 reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice

8 reprezentanți ai ONG-urilor

32 reprezentanți ai partenerilor sociali

BUGETUL TOTAL al proiectului este de 894.660,14 RON,din care:

valoarea nerambursabilă este de 876.766,94 RON, iar

contribuția proprie a Beneficiarului de 17.893,20 RON

        

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European

 

Competența face diferența!

 

 

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt: 

Manager de proiect:  Antonio Alexandru COSTEA      

Telefon: +40741459281          

Expert comunicare: Lucian CHIȚULESCU

Telefon: +40734232161

AEEPM                                                               

Email: poca113125@managenergy.ro                     

Website: https://www.managenergy.ro

Despre Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului Bucuresti

Asociatia Agentia pentru Eficienta Energetica si Protectia Mediului Bucuresti