Implementarea Sistemului de Management al Calității cu bani din Fonduri Europene

BUCURESTI - 2 noiembrie 2018

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 - cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.

Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără implementarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.

În acest sens, a fost demarată și atribuită licitația privind achiziţia de servicii de consultanță pentru proiectarea și implementarea Sistemului de Management al Calității, inclusiv servicii de formare profesională necesare derulării proiectului „Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

În paralel, a fost achiziționat setul de standarde necesar în vederea implementării Sistemului de Management al Calității, de la Organismul Național de Standardizare din România (ASRO).

Implementarea Sistemului de Management al Calității care reprezintă o formă de planificare, organizare şi evaluare a activităţii are ca rezultat:

- îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite profesioniștilor, reprezentanților mediului de afaceri și cetățenilor;

- claritatea responsabilităților personalului propriu;

- utilizarea eficientă și eficace a personalului și a infrastructurii instituționale.

La nivelul ONRC sunt respectate principiile orizontale care sunt aplicate în toate etapele implementării proiectului. Acțiunile aferente implementării Sistemului de Management al Calității vor fi întreprinse cu respectarea principiilor egalității de gen, nediscriminării și cu asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități prin existența infrastructurii necesare la nivelul tuturor sediilor în care își desfășoară activitatea Registrul Comerțului. În decursul timpului, prin menținerea și actualizarea standardelor de calitate implementate, se va garanta respectarea principiilor dezvoltării durabile (poluatorul plătește, protecția biodiversității, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, reziliența la dezastre). Totodată, în cadrul proiectului, este asigurată participarea egală, fără nici un fel de discriminare, la diferite activități și reuniuni.   

 

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 24 luni

Valoarea proiectului: 31.794.963,25 lei

Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro