ONRC a finalizat cursul cu tema Sistemul de Management al Calității, finanțat din fonduri europene

BUCURESTI - 27 martie 2020

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

ONRC, prin proiectul „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 - cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, a finalizat, în cadrul etapei de implementare a unui sistem de management al calității, cursul de formare profesională având ca temă Sistemul de Management al Calității (SMC).

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC)

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC)

În cadrul instruirii în ceea ce privește sistemul de management al calității și de menținere a acestuia au fost abordate noțiuni de:

  - Leadership
  - Principii, elemente și cerințe ale managementului calității potrivit ISO 9001:2015
  - Instrumente ale Managementului Calității
  - Instruire și Dezvoltare
  - Managementul riscurilor
  - Managementul relației cu solicitanţii.

 

Acest curs, care a început în luna decembrie 2020, a fost frecventat de 135 de salariați din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale.  Modulul de curs a fost structurat în 9 sesiuni a câte 15 participanți în fiecare sesiune. Cursul s-a finalizat cu certificate de absolvire pentru fiecare participant.

 

Cursurile de formare profesională în domeniul SMC s-au derulat cu respectarea principiilor orizontale asumate de ONRC: egalitatea de gen, nediscriminarea și asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități. Este asigurată participarea egală, fără discriminare, garantându-se oportunități egale pentru toți salariații prin măsurile integratoare de gen dezvoltate în cadrul proiectului. Sunt respectate şi principiile dezvoltării durabile (poluatorul plătește, protecția biodiversității, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, reziliența la dezastre).

 

Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.

 

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  - cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește codurile juridice
  - gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie
  - implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.

 

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 36 luni

Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33

Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro