Mobilităţi pentru formarea experţilor în LMD şi VAE

BUCURESTI - 26 ianuarie 2005

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Învăţământul superior românesc se află în faţa unei iminente provocări, prin introducerea, de la 1 octombrie 2005, a modelului universitar comun LMD – licenţă - trei ani, master - doi ani, doctorat - trei ani, etapă importantă în vederea construirii spaţiului european al învăţământului superior (EEES).

Acest model vizează facilitarea mobilităţii studenţilor, precum şi validarea studiilor făcute în străinătate, în conformitate cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS). În contextul integrării europene a României în anul 2007, Agenţia Naţională pentru Parteneriatul Universităţilor cu Mediul Economico-Social (APART) este promotor al proiectului de mobilităţi Formarea unor experţi în scopul punerii în aplicare a Sistemului European LMD (Licenţă-Masterat-Doctorat) şi a validării experienţei dobândite, în parteneriat cu Universitatea „Pierre et Marie Curie” Paris VI (Franţa), Universitatea din Zaragoza (Spania), Universitatea din Trieste (Italia), Consiliul Naţional de Evaluare şi de Acreditare Academică, Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti şi Universitatea Politehnică din Timişoara.Scopul acestui proiect este formarea unor experţi în domeniul evaluării, certificării şi recunoaşterii competenţelor dobândite, prin stagii de formare în universităţi europene de referinţă, având în vedere că în cele trei ţări în care se vor desfăşura mobilităţile (Franţa, Italia şi Spania) sistemele LMD şi VAE se aplică de la 1 octombrie 2004. Durata prevăzută a mobilităţilor – două săptămâni - va permite beneficiarilor să întâlnească în universităţile partenere responsabili cu aplicarea sistemelor LMD şi VAE, să studieze legislaţia referitoare la reformă, să înţeleagă maniera în care reforma va modifica structura universitară şi consecinţele acesteia. Mobilităţile vor avea loc în prima jumătate a anului 2005, iar activităţile prevăzute prin proiect sunt foarte utile pentru valorizarea educaţiei şi a formării, prioritate europeană şi, în acelaşi timp, naţională, acordând universităţilor româneşti un sistem de referinţă, indispensabil pentru spaţiul european al educaţiei şi formării de-a lungul întregii vieţii.
În timpul stagiilor, cei 10 beneficiarii ai mobilităţilor vor identifica un sistem de referinţă pentru evaluarea şi recunoaşterea învăţării şi, de asemenea, pentru acordarea certificatelor şi a diplomelor. Experienţa acumulată va fi prezentată în rapoartele de stagiu, care, după evaluare, va face obiectul unei broşuri, publicate pe un CD-ROM. Conţinutul acestei broşuri va reuni informaţii despre: stadiul reformei LMD în cele trei ţări ţintă ale proiectului; etapele implementării sistemelor LMD şi VAE în Franţa, Spania şi in Italia; principalele dificultăţi identificate pentru lumea universitară românească; parcursul reformei propus de către beneficiari; studii de caz şi exemple de bune practici. CD-ROM-ul va fi pus la dispoziţia tuturor universităţilor din România, cu scopul de a permite responsabililor cu certificarea diplomelor şi a calităţii studiilor, rectorilor, decanilor şi şefilor de departament, precum şi tuturor celor implicaţi în reforma universităţii româneşti de a participa la un grup de discuţie virtual realizat pe site-ul APART.

Despre APART

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul Agenţiei Naţionale pentru Parteneriatul Universităţilor cu Mediul Economico-Social (APART), B-dul Schitu Măgureanu, nr. 1, sector 5, Bucureşti, tel.: 021 313 00 50, 021 313 00 52, fax: 021 313 00 53; www.apart.ro, email: office@apart.ro.
Coordonator proiect: Prof.dr.ing. Sorin Eugen ZAHARIA
sorinz@apart.ro