Finalizarea implementării proiectului - ARTE - POCU/987/6/26/153187

Giurgiu - 20 decembrie 2023

Comunicat tip General in Educatie / Cultura

Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr.7 Giurgiu și Școala Gimnazială Nr.1 Adunații Copăceni anunță finalizarea proiectului: „ARTE - Activități recreative, tematice și educaționale dezvoltate cu ajutorul educației non-formale” POCU/987/6/26/153187

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 6, Prioritatea de investiții 10.iv, Obiectiv specific 6.3 și 6.6, Denumire Apel „Educație nonformală în sistem outdoor”, Cod Apel POCU/987/6/26.


Obiectivul general al proiectului „ARTE - Activități recreative, tematice și educaționale dezvoltate cu ajutorul educației non-formale” a fost reprezentant de implementarea unui set de acțiuni ce participă la obiectivele specifice ale programului „Educație nonformală în sistem outdoor”, 6.3. Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural /comunitățile dezavantajate socio-economic și O.S. 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Acțiunile propuse a fi implementate au fost clasificate în trei mari componente, respectiv:

Componenta 1: Dezvoltarea unui centru integrat de educație nonformală în sistem outdoor și a unor măsuri integrate de prevenție. Centrul integrat îndeplinește un dublu rol, respectiv îmbunătățirea și creșterea participării elevilor la învățământul primar și secundar în scopul reducerii efectelor fenomenului de abandon și părăsirea timpurie a școlii pentru grupurile defavorizate, precum și formarea personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive. Durata de funcționare a centrului este stabilită pe o perioadă de 17 luni în cadrul proiectului, precum și în perioada de sustenabilitate a activităților acestuia.

Componenta 2: Implementarea pe o perioadă continuă de 3 luni, a „Programului de perfecționare profesională specializată în domeniul organizării și furnizării educației non formale în sistem outdoor a personalului didactic și de sprijin din învățământul preuniversitar” cu implicarea unui număr de 36 persoane parte din sistemul educațional național. Această componentă are rolul de a răspunde la necesitatea de asigurare a educației outdoor de calitate, centrată pe nevoile de bază ale copiilor și pe nevoile emoționale, educaționale și sociale ale copiilor, oferind totodată suportul necesar în atingerea obiectivului aprobat la nivel de țară privind prevenirea abandonului școlar.

Componenta 3: Implementarea pe o perioadă continuă de 14 luni cu implicarea unui număr de 350 de copii înmatriculați în cadrul instituțiilor de învățământ partenere în proiect, ce prezintă risc de apartenență la fenomenul de părăsire timpurie a școlii, a unui „Program inovativ de educație non formală în sistem outdoor”.

Proiectul, prin setul de măsuri previzionate, și-a propus identificarea nevoilor pentru o mai bună adaptare a procesului de învățare, accelerarea procesului de incluziune a persoanelor vizate de activitățile specifice, precum și creșterea calității vieții prin educație, grupul țintă fiind încurajat să acumuleze și să își dezvolte competențe, atitudini, aptitudini și abilități complexe, precum și prin activități de stimulare a practicii de învățare didactică și autodidactă și relaționare în cadrul grupului. Prin implementarea setului de măsuri au fost create premisele responsabilizării partenerilor cheie ai proiectului cu transferarea cunoștințelor acumulate către generațiile următoare de elevi, asigurând astfel și sustenabilitatea activităților.


Copiii înscriși în cadrul proiectului au beneficiat, prin programul inovativ de educație nonformală în sistem outdoor, de activități educaționale orientate spre dezvoltarea abilităților vocaționale prin intermediul atelierelor și cercurilor tematice, activități socio-educaționale de dezvoltare cognitivă, a abilităților logice, deprinderi de limbaj și de raționare, alături de activități educaționale de grup în aer liber cu rol în dezvoltarea spiritului de echipă, a comunicării, a spiritului civic și a relaționării cu comunitatea.


Principalele rezultate obținute sunt:

- Derularea unei campanii de informare și conștientizare cu privire la activitățile educaționale nonformale desfășurate în cadrul proiectului și organizarea a 2 mese rotunde în cadrul cărora va fi dezbătută tema importanței educației nonformale

- Înființarea unui Centru integrat de educație nonformală în sistem outdoor (CEN) și dotarea a trei spații destinate derulării activităților educaționale nonformale cu elevii cu scopul creării unui mediu prielnic de dezvoltare educațională nonformală a elevilor

- 36 de persoane aparținând personalului didactic și de sprijin din învățământul preuniversitar beneficiare ale programului de perfecționare profesională specializată în domeniul organizării și furnizării educației nonformale în sistem outdoor

- 350 elevi participanți în cadrul atelierelor și cercurilor tematice (Cerc de istorie și arheologie, Atelier de tradiție și meșteșug, Cerc de arte, Cerc de științe) derulate pe modelul educației inovative STEAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Artă și Matematică)

- Organizarea unui număr de 30 de Workshop-uri de fotografie destinate elevilor din grupul țintă

- 350 elevi beneficiari ai programului integrat pentru dezvoltarea abilităților sociale ale elevilor cu scopul de a preveni abandonul școlar și de a îmbunătăți rata succesului școlar pentru copiii înscriși în grupul țintă al proiectului

- Organizarea unui număr de 30 de Workshop-uri de dezvoltare deprinderi de comunicare și limbaj destinate elevilor din grupul țintă

- 350 elevi participanți în cadrul activităților educaționale de grup în aer liber cu rol în dezvoltarea spiritului de echipă, a comunicării, a spiritului civic și a relaționării cu comunitatea

- Derularea unui număr de 30 de Workshop-uri de ecologie și dezvoltare durabilă pentru elevi cu scopul formării și dezvoltării conștiinței ecologice și a unui comportament adecvat și responsabil față de mediul înconjurător

- Organizarea unui workshop la nivel local și județean pentru diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului

Proiectul ARTE - Activități recreative, tematice și educaționale dezvoltate cu ajutorul educației non-formale - POCU/987/6/26/153187 s-a derulat pe o perioadă de 14 luni, în intervalul 08.11.2022 - 31.12.2023. Valoarea totală a proiectului a fost de 1.730.314,69, din care 1.470.767,45 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene, 41.980,98 lei reprezintă cofinanțare națională și 217.566,26 lei reprezintă cofinanțare proprie a partenerilor.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Date de Contact:
Manager de proiect: Corina Emilia Staicu
Email: isj.giurgiu.pocu@gmail.com

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/business-inventive-zone-srl/finalizarea-implementarii-proiectului-arte-pocu-987-6-26-153187