Primăria Sectorului 1 în Parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție

BUCURESTI - 10 aprilie 2023

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

Continuarea activităților din cadrul proiectului ”Imbunătăţirea capacităţii administrative locale privind dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupţie”

Cursuri de formare profesională susținute la sediul Primăriei Sectorului 1 de către experții Direcției Generale Anticorupție

Cursuri de formare profesională susținute la sediul Primăriei Sectorului 1 de către experții Direcției Generale Anticorupție

  Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției prin îmbunătățirea, consolidarea și dezvoltarea capacității administrative a Sectorului 1 al Municipiului București. 

Primăria Sectorului 1

 In perioada 4-6 aprilie, a avut loc cea de-a doua sesiune de cursuri de formare profesională în domeniul prevenirii corupţiei, eticii și integrității, susținute de experții Direcției Generale Anticorupție (DGA) la sediul Primăriei Sectorului 1, în cadrul proiectului ”Îmbunătăţirea capacităţii administrative locale privind dezvoltarea, implementarea şi promovarea măsurilor anticorupţie”, Cod MySMIS 152134/ SIPOCA 115, prin care se dorește îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor personalului din   instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției.  

Cea de-a treia sesiune a cursurilor va avea loc în perioada 3-5 mai 2023, la sediul Primăriei Sectorului 1 a Municipiului București. Astfel se va continua formarea profesională a personalului expus riscurilor de corupție care ocupă funcții sensibile în cadrul Primăriei Sectorului 1. Cele două module de formare sunt: 

modulul 1 – Managementul eticii și integrității la nivelul administrației  publice locale și 

modulul 2 – Managementul riscurilor de corupție la nivelul administrației publice locale.

În urma evaluării finale ale celor 60 de angajați ai Primăriei Sectorului 1, care au participat la aceste cursuri se vor emite certificate de participare potrivit rezultatelor obținute de fiecare participant.

Activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect respectă atât principiile dezvoltării durabile cât și cele ale ale egalității de şanse, nediscriminării şi egalității de gen.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției prin îmbunătățirea, consolidarea și dezvoltarea capacității administrative a Sectorului 1 al Municipiului București.

Proiectul se derulează în perioada martie 2022 – mai 2023 și are ca scop susținerea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București în ceea ce privește creșterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției pe termen lung prin realizarea unor activități specifice care se încadrează în Axa prioritară 2 (”Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”) și care contribuie la îndeplinirea Obiectivului specific 2.2 (”Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”). 


Rezultate preconizate

R1: Elaborarea procedurii operaționale privind managementul riscurilor de corupție și stabilirea măsurilor preventive anticorupție la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;

R2: Crearea unui registru al riscurilor de corupție la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București; 

R3: Campanie de conștientizare privind riscul expunerii la faptele de corupție; 

R4: 60 de persoane certificate în urma participării la activitățile de  formare/instruire în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității;

R5: Obținerea certificării SR-ISO 37001:2017 – Sistem de management anti-mită la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București.


                                                        Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

                                                 Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

                                                                                     www.poca.ro

Despre EUROPEAN ART CONSULTING

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/european-art-consulting/primaria-sectorului-1-in-parteneriat-cu-directia-generala-anticoruptie