sigle parteneri widecom

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2
Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ADR Centru
Creșterea competitivității Widecom Systems SRL

Anunt privind demararea proiectului Widecom Systems SRL

Brasov - 6 octombrie 2022

Comunicat tip General in Afaceri

„ Creșterea competitivității Widecom Systems SRL prin dotarea cu active performante
necesare dezvoltarii sistemului integrat TIC pentru introducerea, rularea si prelucrarea
completa a bazelor de date in vederea elaborarii de rapoarte specializate - IntelliCenter”

Widecom Systems S.R.L., în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „ Creșterea competitivității Widecom Systems SRL prin dotarea cu active performante necesare dezvoltarii sistemului integrat TIC pentru introducerea, rularea si prelucrarea completa a bazelor de date in vederea elaborarii de rapoarte specializate - IntelliCenter”, cod SMIS 130975 , finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 – “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri -  2.1.A. Microîntreprinderi (APEL 2019)”.

Contractul de finanțare a fost semnat la data de 04.08.2022 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar. Valoarea totală a proiectului este de 1.122.116,45 lei din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 703.834,34 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național 124.206,06 lei, valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 112.914,60 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA 181.161,45 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de:

1. realizarea unei investiții inițiale (în active corporale si necorporale) pentru extinderea capacitaților avansate de prestare a serviciilor în domeniul Tehnologia Informației si Comunicații (TIC);

2. extinderea capacitații unei unitați existente;

3. cresterea calitații proceselor si serviciilor si stimularea cererii de inovare din partea sectorului TIC ;

4. diversificarea domeniilor de activitate actuale (servicii telecom si administrare infrastructura telecom) prin adaugarea serviciilor de tip SaaS (Software as a Service);

5. îmbunatațirea competitivitații economice a societații prin cresterea productivitații muncii, respectiv prin operaționalizarea serviciului inovator;

6. utilizarea de catre echipa de implementare a unor echipamente si procedee avansate tehnologic în vederea realizarii serviciilor  inovatoare.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS 1 - Obiective specifice ale activitaților de management de proiect în perioada de implementare a proiectului:

• utilizarea eficienta a finanțarii acordate prin proiect prin monitorizarea bugetara în perioada de 12 luni;

• desfașurarea activitaților conform Metodologiei de implementare a proiectului, vizând obținerea rezultatelor specifice aferente fiecarei activitați, folosind eficient resursele alocate fiecarei subactivitați în termenele din Calendarul de activitați, pâna la sfârsitul perioadei de implementare de 12 de luni;

2. OS 2 - Obiective specifice asociate elementelor operaționale:

• beneficiarul va asigura, folosind eficient resursele alocate, dotarea cu 2 echipamente necesare în vederea realizarii activitaților specifice proiectului;

• asigurarea personalului în sectorul TIC (1 loc de muna nou creat – conform U.M. ENI „echivalent norma întreaga”), pâna la sfârsitul perioadei de implementare – 12 de luni;

• menținerea mediu de salariați de 4 pâna la sfârșitul perioadei de durabilitate – 3 ani de la finalizarea proiectului;

3. OS 3 - Obiective specifice pe plan financiar:

• cresterea profitabilitații societații, prin implementarea platformei software , ca urmare a implementarii proiectului, cu o medie anuala de aproximativ 5% în primii 3 ani post-implementare;

• dezvoltarea portofoliului de clienți existenți, ce va contribui la cresterea cifrei de afaceri, prin introducerea si valorificarea pe piața a procesului inovator, cu o medie anuala ponderata de 1% în primii 3 ani post-implementare;

• obținerea unui flux de numerar cumulat pozitiv pe întreaga perioada de operare a proiectului, respectiv 3 ani de la finalizarea perioadei de implementare, prin activitațile desfașurate si prin cresterea portofoliului de clienți ai societații beneficiare.

Durata de implementare a proiectului: 51 luni

Data începerii proiectului: 29.05.2019

Data finalizării proiectului: 31.07.2023.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

Widecom Systems SRL S.R.L., Municipiul Brasov, România, Str. Barbu Lautaru, nr. 11, bl. 27, sc. C, ap. 1, județul Brasov, cod postal 500423, România, Tel: 0740120041, e-mail: office@wide.com.ro, Persoana de contact: Catalin Scarlat.

Despre Widecom Systems: 

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro / facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/fusion-grup-srl1/anunt-privind-demararea-proiectului-widecom-systems-srl