Noutati fiscale si contabile 2010

Cluj-Napoca - 5 ianuarie 2010

Comunicat tip General in Finante / Contabilitate

(Analiza realizata de www.contzilla.ro – va rugam sa mentionati sursa, cu trimitere la www.contzilla.ro in cazul in care preluati analiza).

Prin ordinul 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene s-au introdus o serie de noutati dpdv contabil, aplicabile incepand cu 01.01.2010.

Astfel, mentionam :
1. prin rezultatul reportat se modifica doar erorile semnificative aferente exercitiilor financiare precedente.
Conform ordinului 3055:
“ În cazul modificarii politicilor contabile si corectarii unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat bilantul perioadei anterioare celei de raportare .
Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar curent se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere.
Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat.
Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totusi, pot fi corectate pe seama contului de profit si pierdere erorile nesemnificative “.
2. reevaluarea lunara a elementelor monetare in valuta, precum si a creantelor si datoriilor, exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute
Conform ordinului 3055 :
“ La finele fiecarei luni, creantele si datoriile în valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a României din ultima zi bancara a lunii în cauza. Diferentele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
Prevederile de mai sus se aplica si creantelor si datoriilor exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute. În acest caz, diferentele înregistrate se recunosc în contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, dupa caz .“
3. introducerea de clarificari privind schimbarea politicilor contabile si modificarea estimarilor contabile (detalii suplimentare aici):
4. caracteristicile calitative ale situatiilor financiare;
Ordinul 3055 prezinta caracteristicile calitative ale situatiilor financiare anuale, adica acele atribute care determina utilitatea informatiei oferite de situatiile financiare . Acestea sunt :
a) Inteligibilitatea : usor de înteles. Se presupune ca utilizatorii dispun de cunostinte suficiente privind desfasurarea afacerilor si a activitatilor economice, de notiuni de contabilitate si au dorinta de a studia informatiile prezentate, cu atentia cuvenita. Totusi, informatiile asupra unor probleme complexe, care ar trebui incluse în situatiile financiare datorita relevantei lor în luarea deciziilor economice, nu ar trebui excluse doar pe motivul ca ar putea fi prea dificil de înteles pentru anumiti utilizatori.
b) Relevanta: capacitatea de a influenta deciziile economice ale utilizatorilor, ajutându-i pe acestia sa evalueze evenimente trecute, prezente sau viitoare, sa confirme sau sa corecteze evaluarile lor anterioare.
Ce influenteaza relevanta ?
- natura sa si
- pragul de semnificatie.
Informatia este semnificativa daca omisiunea sau prezentarea sa eronata poate influenta deciziile
economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor financiare anuale. În analiza semnificatiei unui element sunt luate în considerare marimea si/sau natura omisiunii sau a declaratiei eronate judecate în contextul dat.
c) Credibilitatea : nu contine erori semnificative, nu este partinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere ca reprezinta corect ceea ce si-a propus sa reprezinte sau ceea ce se asteapta, în mod rezonabil, sa reprezinte.
fidelitatea reprezentariiCredibilitatea prezentarea în concordanta cu fondul si realitatea lortranzactiilor economica, si nu doar cu forma lor juridica
De asemenea, pentru a fi credibila, informatia cuprinsa în situatiile financiare trebuie sa fie neutra, adica lipsita de influente. Situatiile financiare nu sunt neutre daca, prin selectarea si prezentarea informatiei, influenteaza luarea unei decizii sau formularea unui rationament pentru a realiza un rezultat sau un obiectiv predeterminat.
Pentru a fi credibila, informatia din situatiile financiare trebuie sa fie completa. O omisiune poate face ca informatia sa fie falsa sau sa induca în eroare si astfel sa nu mai aiba caracter credibil si sa devina defectuoasa din punct de vedere al relevantei:
Utilizatorii trebuie sa poata compara:
- situatiile financiare ale unei entitati în timp, pentru a identifica tendintele în pozitia financiara si performantele sale;
- situatiile financiare ale diverselor entitati, pentru a le evalua pozitia financiara si performanta.
Nevoia de comparabilitate nu trebuie confundata cu simpla uniformitate si nu trebuie sa devina un impediment în introducerea de politici contabile îmbunatatite.
Pentru ca informatia sa fie relevanta si credibila, sunt necesare urmatoarele:
- informatia sa fie oportuna pentru luarea deciziilor de catre utilizatori;
- beneficiile de pe urma informatiei sa depaseasca costul acesteia;
- sa se stabileasca un echilibru între caracteristicile calitative aleinformatiei financiare
5. identificarea utilizatorilor situatiilor financiare :
Acestia utilizeaza situatiile financiare pentru a-si satisface o parte din necesitatile lor de informatii. În functie de partile interesate, necesitatile de informatii pot include urmatoarele:
a) Investitorii
Ofertantii de capital purtator de risc si consultantii lor sunt preocupati de riscul inerent tranzactiilor si de rentabilitatea investitiilor lor. Ei au nevoie de informatii pentru a decide daca ar trebui sa cumpere, sa pastreze sau sa vânda instrumente de capital. Actionarii sunt interesati si de informatii care le permit sa evalueze capacitatea entitatii de a plati dividende.
b) Angajatii. Personalul angajat si grupurile sale reprezentative sunt interesati de informatii privind stabilitatea si profitabilitatea angajatorilor lor. Acestia sunt interesati si de informatii care le permit sa evalueze capacitatea entitatii de a oferi remuneratii, pensii si alte beneficii de
pensionare, precum si oportunitati profesionale.
c) Creditorii – sunt interesati de informatii care le permit sa determine daca împrumuturile acordate si dobânzile aferente vor fi rambursate la scadenta.
d) Furnizorii si alti creditori- acestia sunt interesati de informatii care le permit sa determine daca sumele care le sunt datorate vor fi platite la scadenta. Furnizorii si alti creditori sunt, în general, interesati de entitate pe o perioada mai scurta decât creditorii, cu exceptia cazului în care ei sunt dependenti de continuitatea activitatii entitatii, atunci când aceasta este un client major.
e) Clientii – sunt interesati de informatii despre continuitatea activitatii unei entitati, în special atunci când au o colaborare pe termen lung cu entitatea respectiva sau sunt dependenti de ea.
f) Institutiile statului si alte autoritati – sunt interesate de alocarea resurselor si implicit de activitatea entitatilor. Acestea solicita informatii pentru a reglementa activitatea entitatilor, pentru a determina politica fiscala si ca baza pentru calculul venitului national si al altor indicatori statistici similari.
g) Publicul. Entitatile pot afecta publicul în diferite moduri. De exemplu, entitatile pot avea o contributie substantiala la economia locala în multe moduri, mai ales prin numarul de angajati si colaborarea cu furnizorii locali.
Un articol relevant in acest sens este : Actionari si persoane interesate in companie – stakeholderii


6. definirea veniturilor si cheltuielilor, astfel :
a) veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari sau cresteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizeaza în cresteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contributii ale actionarilor;
b) cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.
Prin aceste definitii se urmareste convergenta cu standardele internationale de contabilitate.
7. amortizarea
Daca ordinul 1752 enumera doar regimurile de amortizare( liniara, accelerata, degresiva) fara a da detalii , ordinul 3055 aduce clarificari pentru fiecare dintre ele si introduce posibilitatea utilizarii unui regim nou, prezentat la pct. d) de mai jos.
Regimurile de amortizare sunt :
a) amortizarea liniara realizata prin includerea uniforma în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei de utilizare economica a acestora;
b) amortizarea degresiva, care consta în multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu un anumit coeficient, caz în care poate fi avuta în vedere legislatia în vigoare;
c) amortizarea accelerata, care consta în includerea, în primul an de functionare, în cheltuielile de exploatare a unei amortizari de pâna la 50% din valoarea de intrare a imobilizarii. Amortizarile anuale pentru exercitiile financiare urmatoare sunt calculate la valoarea ramasa de amortizat, dupa regimul liniar, prin raportare la numarul de ani de utilizare ramasi.
Important !!!! Deoarece amortizarea calculata trebuie sa fie corelata cu modul de utilizare a activului si, întrucât în cazuri rare o imobilizare corporala se consuma în primul an în procent de pâna la 50%, rezulta ca metoda de amortizare accelerata este mai putin utilizata în scopuri contabile;
d) amortizare calculata pe unitate de produs sau serviciu, atunci când natura imobilizarii justifica utilizarea unei asemenea metode de amortizare.
Metoda de amortizare folosita trebuie sa reflecte modul în care beneficiile economice viitoare ale unui activ se asteapta sa fie consumate de entitate.
Metoda de amortizare se aplica de o maniera consecventa pentru toate activele de aceeasi natura si având conditii de utilizare identice, în functie de politica contabila adoptata.
Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci când aceasta este determinata de o eroare în estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizari corporale.
Amortizarea aferenta imobilizarilor corporale se înregistreaza în contabilitate ca o cheltuiala.
Terenurile nu se amortizeaza.
Investitiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor,terenurilor si pentru alte lucrari similare se recupereaza pe calea amortizarii, prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioada determinata de administratori sau persoanele care au obligatia gestionarii entitatii, pe baza duratelor de viata utila ale acestora.

Despre Nord Vest Consult


Pentru informatii suplimentare va stam la dispozitie.


contzilla.ro@gmail.com
contzilla.ro@gmail.com