FINALIZARE PROIECT POCU/633/6/14/130683

BUCURESTI - 17 august 2022

Comunicat tip General in Educatie / Cultura


Investește în viitorul tău! – Stagii de practică pentru elevi - ID130683
SC RIDAL SYSTEM SRL in calitate de Beneficiar, a finalizat cu succes implementarea proiectului „Investeste in viitorul tau! – stagii de practica pentru elevi”, co-finanțat din Programul Operațio-nal Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație si competențe, Obiectivul specific 14: Creşterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăță-mântul secundar şi terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul Investește in viitorul tău! – stagii de practica pentru elevi” a fost implementat de către SC RIDAL SYSTEM SRL (România) în parteneriat cu ASCOCIAȚIA ASURA (România) – Partener P1, a avut ca Organizarea și derularea de programe de învățare la locul de muncă pentru 182

elevi din învățământul secundar si/ sau terțiar non-universitar din regiunile Sud Muntenia, Centru si Sud Vest Oltenia, din care 19 elevi de etnie roma si 19 elevi din mediul rural.

Proiectul a fost implementat intr-un interval de 24 de luni, respectiv intre 7 august 2020 – 6 august 2022.

Rezultatele proiectului:

Prin implementarea acestui proiect Beneficiarul a reușit să contribuie la creșterea participării elevilor din învățământul secundar superior și terțiar non-universitar la programe de învățare la locul de muncă și la dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale ale acestora prin organizarea de stagii de practică și respectiv sesiuni de consiliere și orientare profesională. Pe parcursul celor 2 ani de implementare, un număr de 326 elevi au fost înscriși în programele de practică iar dintre aceștia, 185 au căpătat deprinderi teoretice și noțiuni practice corespunzătoare calificărilor proprii, facilitându-le astfel accesul pe piața muncii.

Proiectul de față a contribuit prin activitățile sale la corelarea competențelor dobândite în timpul școlii cu cerințele pieței muncii, la consilierea și orientare în carieră a tinerilor din grupul țintă, la promovarea nediscriminării precum și la creșterea gradului de ocupare în rândul tinerilor din regiunile Sud Muntenia, Centru, Vest, Sud Est si Sud-Vest Oltenia.

 

Valoarea totala a proiectului: 2,309,805.10 lei lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 1,908,225.17 lei și contribuția proprie a beneficiarului este în valoare de 64.834,32 de lei).

 

Beneficiar: SC RIDAL SYSTEM SRL

www.ridalsystem.ro

 

Partener: ASOCIATIA ASURA

www.asociatia-asura.ro

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Program Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU/633/6/14/130683

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/ridal-system-srl/finalizare-proiect-pocu-633-6-14-130683