HOTĂRÂREA AGOA NR.3 a Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita din data de 13 decembrie 2017

Bistrita - 15 decembrie 2017

Comunicat tip Administrativ / Management in Auto, Afaceri, Banci / Asigurari, Finante / Contabilitate, Logistica/Transport

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor (“AGOA”) Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (“Societatea”), societate inmatriculata si functionand in conformitate cu legile aplicabile societatilor si societatilor detinute public , avand sediul din Bistrița, str. Zorilor, nr. 5, jud. Bistrița Năsăud, 420011, persoană juridică română având ca unic obiect de activitate intermedierea în asigurări, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 și înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/16.11.2006, identificată prin CUI 19044296, înregistrată la ORC Bistrița cu numărul J06-674/2006, convocata cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, adopta, in sedinta desfasurata la data de 13 decembrie 2017 , ora 12.00, la Sala de conferinta a Hotelului Ozana din Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 17 , et.1, jud. Bistrita-Năsăud, cu un cvorum de 77, 7495 % din totalul de 2.500.000 de drepturi de vot aferente celor 2.500.000 de actiuni emise de Societate , reprezentand un numar total de 1.943.739 voturi exprimate , urmatoarea :

H O T Ă R Â R E

                 asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :

 

  Aproba distribuirea sub formă de dividende a profitului net aferent exercitiul financiar încheiat la 31.12.2016 rămas nedistribuit, în sumă de 3.026.681 lei, valoarea dividendului brut/acțiune fiind de 1,2106724 lei/acțiune pentru numarul total de actiuni de 2.500.000.

            Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere  

 

  Aproba data de 05.01.2018 ca „dată de înregistrare”, conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și conform art. 2 lit e) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor 

            Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere  

 

  Aproba data de 04.01.2018 ca „ ex-date”, conform art. 2 lit. f din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 modificat, respectiv ca data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din prezenta hotarare .

            Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere  

 

  Aproba data de 15.01.2018 ca „data plății”, conform art. 86 pct. 2 si 3 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, reprezentand data distribuirii veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare.

            Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere  

 

  Aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie -Director General , in persoana d-lui Niculae Dan, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, Hotararile AGOA.

            Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere  

 

  Aproba mandatarea Directorului Departamentului juridic al Societatii , dna Denes Adriana care se legitimeaza cu CI seria XB nr. 393804 , sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor AGOA la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acestora in Monitorul oficial al Romaniei , Partea a IV-a .

            Structura votului : 100 % pentru , 0 % impotriva , 0 % abtinere  

 

Hotararea completa poate fi consultata in pagina Relatia cu investitorii - AGA a site-ului companiei Transilvania Broker de Asigurare S.A.

Despre TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. este primul broker de asigurare listat la Bursa de Valori București şi unul dintre primii 3 brokeri de asigurare din România, cu o experienţă de peste 10 ani în domeniu şi o acoperire naţională formată dintr-o reţea de peste 1.500 de colaboratori. Cu numeroase premii pentru activitatea desfăşurată, putem spune mândri că rezultatele ne recomandă, fiind multiplii câştigători ai premiilor de performanţă oferite de revistele de specialitate în domeniu sau de către asiguratori, atât la nivel de broker cât şi la nivel judeţean prin intermediul francizelor noastre.

Permalink: https://www.comunicatedepresa.ro/transilvania-broker-de-asigurare/hotararea-agoa-nr-3-a-soc-transilvania-broker-de-asigurare-s-a-bistrita-din-data-de-13-decembrie-2017