Precizări cu privire la decizia MAPDR de eliminare a texelor pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol

BUCURESTI - 8 iunie 2005

Comunicat tip General in Afaceri


Uniunea Naţională a Patronatului Român salută decizia Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale de a elimina taxele aferente scoaterii terenurilor din circuitul agricol. Credem însă că acesta este un prim pas pentru normalizarea unei stituaţii dar nu rezolvă problemele de fond. Mai mult, MAPDR prezintă o situaţie incompletă şi dezinformează prin omisiune, întrucât situaţia terenurilor scoase din circuitul agricol nu este nici pe departe rezolvată.

Precizări cu privire la decizia MAPDR de eliminare a texelor  pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol

În primul rând,

În pachetul de legi care vizează proprietatea, Ministerul Agriculturii susţine că se abrogă prevederile care vizează taxele pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol, şi, că astfel, cei ce vor dori scoaterea unui teren din circuitul agricol în vederea edificării de construcţii de orice fel nu vor mai plăti la stat taxele care puteau fi între 300-400%.
Această concluzie nu poate fi însă trasă din simpla abrogare a alineatului 5 al art. 92 din Legea 18/1991. Din contra, abrogarea unui alineat dintr-o lege cu numeroase menţiuni la modalităţile şi condiţiile de scoatere a unui teren din circuitul agricol sau silvic, nu face decât să creeze şi mai multă confuzie şi implicit să genereze necesitatea adoptării de norme metologice, deoarece în lipsa lor, este inaplicabilă.

Aceste concluzii pot fi trase printr-o simplă interpretare a textului de lege rămas în vigoare ca urmare a abrogării alineatului 5 al art. 92.

Astfel, la alineatul 1 al art. 92 se precizează foarte clar faptul că amplasarea construcţiilor de orice fel pe terenuri agricole din extravilan de clasa I şi a II-a de calitate este interzisă. La alineatul 2, sunt exceptate de la regula menţionată mai sus construcţiile care servesc activităţilor agricole, sau cele cu destinaţie militară, căile ferate, linii electrice, conducte magistrale de transport gaze sau petrol, deci diferite construcţii care presupun o utilitate publică şi un interes general, nu individual.
În continuare, la fel de clar, la alineatul 3 coroborat cu alineatul 4, se precizează condiţiile în care se pot scoate terenurile din circuitul agricol şi anume: scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan, de clasa I şi a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum şi a celor plantate cu vii şi livezi, prin extinderea intravilanului localităţilor se face la propunerea consiliilor locale, prin hotărâre de Guvern, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei (alineatul 3 al art. 92) şi cu plata taxelor prevăzute în anexele 1 şi 2 la Legea 18/1991 (alineatul 4 al art. 92 – „ Scoaterea definitiva din circuitul agricol si silvic a terenurilor situate în extravilanul localitatilor se face cu plata, de catre persoanele fizice sau juridice solicitante, a taxelor prevazute în anexele nr. 1 si 2 la prezenta lege. Din aceste taxe se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si, respectiv, a Ministerului apelor, Padurilor si Protectiei Mediului”)

Făcând abstracţie de alineatul 5 al art. 92 care se abrogă potrivit pct. 11 din Pachetul de legi privind proprietatea, astfel, alineatul 6 devenit 5 stabileşte o altă serie de excepţii în care nu se plătesc taxele stipulate la alineatul 4 şi anume pentru terenurile scoase definitiv din circuitul agricol şi silvic pentru construcţiile care deservesc activităţile agricole şi silvice, lucrările de îmbunătăţiri funciare, regularizarea cursurilor de apă, realizarea de surse de apă potabilă şi obiective meteorologice, iar la alineatul 7 devenit 6 sunt exceptate şi perimetrele agricole din satele sau cătunele demolate, aflate în curs de reconstrucţie.

În aceste condiţii, considerăm că din analiza textului de lege redat parţial mai sus, nu se poate ajunge la concluzia Ministerului în sensul eliminării taxelor pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol. Prin precizarea foarte clară şi detaliată a cazurilor de excepţie pentru care nu se plătesc taxele, nu putem decât să înţelegem că există şi o regulă şi anume aceea enunţată la alineatul 4 al art. 92 – scoaterea definitivă din circuitul agricol sau silvic a terenurilor se face cu plata taxelor stabilite în anexa 1 şi 2.
Considerăm că această modalitate de a modifica legile nu face decât să creeze confuzie în rândul cetăţenilor.

În al doilea rând,

Prin aborgarea articolului privind taxele pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor, nu se rezolvă problema coruţiei şi a biroctaţiei la nivel local. Acest fenomen este generat nu de taxele percepute ci de multitudinea de documente şi autorizaţii pe care le implică acest proces.Vă prezentăm mai jos documentele necesare pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol:

1 - Cerere de solicitare din partea beneficiarului de investitii, pentru scoaterea terenului din circuitul agricol; se completeaza pe formular tipizat, de catre proprietarul terenului.
2 - Certificat de urbanism, cu specificarea obiectivului de investitii la care se ataseaza, extras din planul urbanistic (copie xerox) (P.U.G. P.U.Z. sau P.U.D. dupa caz) vizat de primarie, format A4, cu delimitare imobilului aflat in proprietate si specificarea proprietarului. + Hotararea Consiliului Local de aprobare a planului urbanistic, (copie xerox).
3 - Actul de proprietate, in copie xerox, legalizata prin notariat.

4 - Plan de incadrare in zona al amplasamentului obiectivului de investitie, care va cuprinde :
- denumirea localitatii pe teritoriul careia se amplaseaza obiectivul de investitii
- limita intravilanului existent
- specificarea proprietarului (nume si prenume sau denumirea firmei)
- delimitarea imobilului aflat in proprietate
- precizarea lucrarilor de imbunatatiri funciare afectate (daca exista); planul se va viza de biroul de urbanism din cadrul primariei, spre neschimbare.
5 - Plan de situatie al amplasamentului obiectivului de investitie, redactat la o scara convenabila, de catre o persoana autorizata de catre O.N.C.G.C. - O.J.C.G.C. care va evidentia:
- delimitarea si cotarea imobilului aflat in proprietate, cu specificarea suprafetelor.
- pozitionarea si cotarea obiectivului de investitii, in cadrul imobilului aflat in proprietate, dimensionarea cailor de acces
- categoriile de folosinta existente si transformate, in urma scoaterii terenului din circuitul agricol; planul se va viza de biroul de urbanism din cadrul primariei, spre neschimbare.
6 - Memoriu justificativ al lucrarii, care sa cuprinda :
- specificarea proprietarului de teren si a obiectivului de investitii
- denumirea localitatii pe teritoriul careia se amplaseaza obiectivul de investitii
- descrierea amplasamentului terenului aflat in proprietate
- categoriile de folosinta care urmeaza a se transforma in urma scoaterii terenului
din circuitul agricol
7 - Intabulare, documentatie pentru obtinerea numarul cadastral provizoriu (daca exista) pentru imobilul pentru care se solicita scoaterea terenului din circuitul agricol.
8 - Studiu Pedologic ; Documentatia de incadrare in clase de calitate, intocmita de Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice - Comuna Voluntari, Sos. Afumati nr.ll, tel. 240.35.40
9 - Expertiza de evaluare a terenurilor conform prevederilor anexei 1 la O.U.G. 102 / 2001. efectuata de evaluatori atestati de Ministerial Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si de Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania.
10 - Dispozitiile de plata (chitantele) a taxelor de scoatere a terenului din circuitul agricol. Se platesc la Oficiile Poştale.

„Eliminarea paragrafului 5, articolul 92 din legea 18/1991 nu rezolvă problemele taxelor pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol, ci dimpotrivă, crează confuzie şi dă posibilitatea unor interpretări care indubitabil vor duce în continuare la acte de corupţie. Din păcate superficialitatea şi aroganţa domnului ministru Gheorghe Flutur va produce şi în acest caz nemulţumira cetăţenilor sufocaţi de birocraţie“, a declarat Marian Petre Miluţ, preşedintele UNPR.Departamentul de Comunicare şi Imagine
Despre Uniunea Nationala a Patronatului Roman

DESPRE UNPR

UNPR este o organizaţie reprezentativă la nivel naţional. Este constituită din 10 patronate regionale cu patrimoniu propriu şi personalitate juridică. Din U.N.P.R. mai fac parte şi asociaţii profesionale din diverse domenii de activitate, reprezentând ramuri şi subramuri ale economiei naţionale.
Pe plan internaţional, UNPReste membru partener a Confederatiei Constructorilor din Europa (European Builders Confederation) şi membră a Uniunii Întreprinzătorilor Mici şi Mijlocii din cadrul Partidului Popular European (SME Union of EPP), una dintre cele mai importante organizaţii ale IMM-urilor din Uniunea Europeană. De asemenea, UNPR este reprezentată de un delegat permanent la Bruxelles, care păstrează legătura cu toate patronatele din ţările membre ale Uniunii Europene.

Andrei Chirica
PR assistant
tel. 021-331.50.34-int 133
fax.021-330.58.56
comunicare@unpr.ro