Locul desfasurarii evenimentului GUITARS, BIKES, TATTOOS

Locul desfasurarii: Apasu Bar

Organizator: Ballance Production

Apasu Bar