Ministerul Educaţiei organizează un nou concurs de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

BUCURESTI - 12 iulie 2016

Comunicat tip General in Educatie / Cultura, Social, Cursuri, Institutii Publice

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează în perioada 29 iulie - 29 august concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului naţional de experţi în management educaţional (seria a 10-a). Potrivit prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, pot ocupa funcţii de conducere, de îndrumare şi de control în unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare numai cadrele didactice membre ale Corpului naţional de experţi în management educaţional.

Ministerul Educaţiei organizează un nou concurs de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

Conform calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei şi aprobat prin ordinul de ministru nr. 4.420/4.07.2016, inspectoratele şcolare judeţene vor afişa în data de 29 iulie, la propriul sediu şi pe site, numărul de locuri scoase la concurs, metodologia în baza căreia se va desfăşura concursul şi programul orar al înscrierilor.

Formularele de selecţie vor fi completate on-line, în aplicaţia informatică furnizată de Ministerul Educaţiei, în intervalul 29 iulie - 5 august. Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie on-line, va avea loc pe 8 august.

Ulterior, candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie on-line vor depune, în perioada 8-10 august, la sediul inspectoratelor şcolare judeţene, portofoliul de candidatură, întocmit în conformitate cu Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional.

Portofoliile candidaţilor vor fi evaluate în intervalul 16-17 august de comisiile constituite în acest scop la nivelul inspectoratelor şcolare şi al Ministerului Educaţiei, ţinându-se seama de următoarele criterii generale: absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educaţional, experienţa managerială, performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială, participarea la proiecte.

Rezultatele procesului de evaluare vor fi comunicate în data de 19 august, în ordinea descrescătoare a punctajelor. Contestaţiile pot fi depuse între 22 şi 26 august, urmând a fi soluţionate între 22 şi 29 august.

În data de 30 august, inspectoratele şcolare judeţene vor transmite Ministerului Educaţiei listele finale cuprinzând candidaţii promovaţi, care va emite ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

Precizăm că la concursul de selecţie poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;

b) este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor;

c) a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;

d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

e) nu a fost exclus din Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

În acest moment, Corpul naţional de experţi numără peste 23.000 de persoane.