Ştim să încheiem un contract cu societatea de cablu TV? Clauze abuzive în contractele de cablu TV

BUCURESTI - 14 septembrie 2004

Comunicat tip General in Social

Trăim într-o epocă a comunicării şi ne-am perfecţionat prin computer, Internet şi presă ca importanţă a transmiterii informaţiei. Însă televiziunea este mijlocul cel mai accesibil de comunicare, aşa încât toată lumea are nevoie de cablu TV acasă. Ştim cum să încheiem un contract cu societatea de cablu TV? Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România, pe baza sesizărilor primite, a realizat o analiză privind clauzele prevăzute în contractele de cablu TV.

Din acest studiu au reieşit mai multe clauze abuzive pe care nu trebuie să le acceptaţi, astfel încât vă recomandăm:

ØÎnainte de încheierea contractului comparaţi cu atenţie ofertele firmelor şi în special cuantumul taxelor de instalare, cuantumul abonamentului lunar în funcţie de pachetele de programe oferite.
ØÎn contractele pe care le încheiaţi trebuie să se prevadă că acestea au ca obiect instalarea unui circuit CATV şi furnizarea unui pachet de programe.
ØÎn cazul în care vi se impune prin contract să suportaţi costurile reparaţiilor asupra reţelei instalate în locuinţa dumneavoastră, aveţi grijă să fie specificat că materialele care compun acest circuit devin proprietatea dumneavoastră.
ØAveţi grijă ca în contract să fie prevăzut un termen limită pentru realizarea reţelei şi, dacă vi s-a transferat proprietatea asupra materialelor, să existe un termen de garanţie al reţelei realizate.
ØTermenul de remediere al defecţiunilor apărute trebuie să fie cât mai mic, iar dacă se specifică faptul că acesta poate fi prelungit în cazul unor reparaţii mai complexe, trebuie să fie prevăzută şi perioada pentru care se face această prelungire.
ØAveţi grijă ca în contract să fie specificat faptul că abonamentul se reduce proporţional cu zilele în care a fost depăşit acest termen de remediere din vina furnizorului.
ØContractul trebuie să prevadă şi obligaţia furnizorului de a asigura un dispecerat şi de a efectua revizii periodice ale reţelei pentru asigurarea condiţiilor tehnice şi calitative prescrise.
ØUrmăriţi ca în contract să fie enumerate cât mai clar cazurile în care părţile nu răspund pentru neîndeplinirea obligaţiilor; acestea trebuie să se bazeze pe forţa majoră şi pe cauze care nu pot fi imputabile părţilor.
ØContractele trebuie să prevadă cuantumul taxei de instalare, încercaţi să vă îndreptaţi spre acele contracte care vă oferă posibilitatea achitării acesteia în mai multe tranşe, fără perceperea vreunei dobânzi.
ØÎn cazul în care abonamentul este specificat în valută, aveţi grijă să fie prevăzut în mod clar cursul în funcţie de care se calculează echivalentul în monedă naţională.
ØContractele trebuie să prevadă clar şi exact momentul achitării abonamentului lunar.
ØAveţi grijă să fie specificat dacă se percep penalizări de întârziere în plata abonamentului şi care este cuantumul acestora pe fiecare zi de întârziere.
ØUrmăriţi dacă sunt prevăzute perioadele după trecerea cărora se poate face debranşarea.
ØDebranşarea se poate face numai în baza unei somaţii. Aveţi grijă ca acest lucru să fie specificat în contract şi forma pe care o va îmbrăca această somaţie, de regulă prin emiterea de către furnizor a unor facturi într-un termen rezonabil înainte de expirarea termenului limită de plată a abonamentului.
ØAcelaşi lucru este valabil şi în cazul rezilierii contractului pentru neplata abonamentului.
ØAveţi grijă ca în contract să fie prevăzută care este taxa de rebranşare şi cuantumul acesteia să nu fie prea mare, de regulă este acelaşi cu al taxei de instalare la valoarea din momentul rebranşării.
ØÎn cazul în care există mai multe pachete de programe între care puteţi opta, trebuie să aveţi posibilitatea de a vă schimba opţiunea ulterior încheierii contractului fără a plăti în plus decât costurile suplimentare pe care această schimbare le implică.
ØÎn cazul în care este prevăzută posibilitatea furnizorului de a modifica unilateral tarifele şi conţinutul pachetelor de programe, trebuie specificat că puteţi denunţa contractul în cazul în care aceste modificări sunt esenţiale sau disproporţionate.
ØTot în aceeaşi situaţie, contractul trebuie să conţină clauze care să arate motivele pentru care o asemenea modificare poate avea loc.
ØNotificarea intenţiei de modificare trebuie adusă la cunoştinţa beneficiarului înainte cu 30 de zile de efectuarea modificării.
ØDacă în contract este prevăzută posibilitatea pentru furnizor de a denunţa unilateral contractul, atunci şi dumneavoastră trebuie să beneficiaţi de acest lucru. De asemenea, urmăriţi să fie specificate şi cazurile în care denunţarea unilaterală este posibilă.

Despre Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania

Pentru orice alte întrebări şi răspunsuri, sau pentru obţinerea studiului, contactaţi departamentul de PR la numerele de telefon: 021.315.71.49 sau e-mail: juridic@apc-romania.ro, www.apc-romania.ro


021.315.71.49
ccib@apc-romania.ro