ONRC implementează un sistem informatic pentru îmbunătățirea capacității de publicare a actelor operatorilor economici, finanțat din fonduri europene

BUCURESTI - 31 octombrie 2019

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

ONRC, prin proiectul „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 - cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 , va implementa şi dezvolta, în următoarele 15 luni, subsistemul informatic Buletinul Electronic al Registrului Comerţului sub forma unei platforme electronice prin care se urmăreşte derularea cu celeritate şi producerea efectelor scontate a serviciului organizat de ONRC în îndeplinirea obligaţiei de publicare pe pagina de Internet a instituţiei a actelor şi informaţiilor prevăzute în mod expres de lege în sarcina sa, precum şi a informaţiilor privind menţiunile efectuate din oficiu în registrul comerţului, în baza hotărârilor judecătoreşti comunicate de instanţele de judecată sau a altor înscrisuri emise de autorităţi şi instituţii publice.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

Subsistemul informatic “Buletinul Electronic al Registrului Comerţului” va asigura, pe de o parte, colectarea online sau la ghişeu, procesarea şi publicarea datelor şi documentelor supuse publicităţii şi, pe de altă parte, va asigura consultarea online, prin intermediul portalului ONRC şi a unei aplicaţii mobile de către publicul larg, mediul de afaceri şi autorităţile publice a buletinelor electronice publicate. Pentru îmbunătăţirea proceselor interne şi a capacităţii de furnizare a serviciilor publice va fi creat şi un cadru de cooperare, cu precădere pe orizontală, între angajaţii distribuiţi teritorial care împărtăşesc aceeaşi specialitate, menit să susţină şi să încurajeze partajarea de idei, opinii, abordări, soluţii referitoare la problemele profesionale curente.

În contextul unei evoluţii continue a ameninţărilor cibernetice şi a nevoii de diversificare a serviciilor oferite prin intermediul internetului, prin implementarea proiectului, ONRC îşi propune întărirea sistemului informatic integrat prin actualizarea tehnologiilor utilizate în prezent şi prin instruirea corespunzătoare a personalului de specialitate pentru a face faţă noilor provocări.

Această etapă a proiectului se derulează cu respectarea principiilor orizontale asumate de ONRC. În acest sens este asigurată participarea egală, fără nici un fel de discriminare, la toate activitățile din cadrul proiectului. Egalitatea de gen, nediscriminarea și asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități sunt principii respectate în derularea tuturor procedurilor. Prin implementarea sistemului informatic pentru susținerea proceselor de furnizare a serviciilor publice aflate în responsabilitatea registrului comerțului se va garanta respectarea principiilor dezvoltării durabile (poluatorul plătește, protecția biodiversității, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, reziliența la dezastre). Unul dintre cele mai importante beneficii ale implementării sistemului informatic îl va reprezenta reducerea numărului de documente în format hârtie.

Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

    - cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește codurile juridice;
    - gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie;
    - implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 36 luni

Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33

Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro