ONRC: Lansarea achiziției de servicii de formare profesională a angajaților din fonduri europene

BUCURESTI - 3 decembrie 2018

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a demarat achiziția de servicii privind cursuri de formare profesională a personalului pentru salariaţii ONRC şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale în vederea implementării proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 - cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

Astfel, în prezent este în desfășurare procedura de evaluare a ofertelor depuse de operatorii economici conform cerințelor prevăzute în caietul de sarcini publicat pe website-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului privind achiziția de servicii privind cursuri de formare profesională a personalului pentru salariaţii ONRC şi ai oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale. Serviciile de formare profesională au fost împărțite în 12 loturi, pe domenii de activitate. Componenta proiectului referitoare la formarea profesională implică participarea la cursuri a 1084 de salariați ai ONRC, astfel:

- 560 de salariați la un curs privind interpretarea și aplicarea noilor coduri juridice, cu 28 de sesiuni;

- 524 de salariați la cursuri de formare profesională în următoarele domenii: legislație achiziții, legislație cibernetică, control intern managerial, legislația muncii, relații mass-media, formare de formatori, TIC avansat și cybersecurity, managementul calității. În urma implementării componentei de formare profesională rezultatele așteptate vizează îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților profesionale la nivelul sistemului judiciar.

La nivelul ONRC sunt respectate principiile orizontale care sunt aplicate în toate etapele implementării proiectului. Derularea tuturor procedurilor care vizează “achiziția de servicii privind cursuri de formare profesională a personalului” vor fi întreprinse cu respectarea principiilor egalității de gen, nediscriminării și cu asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități prin existența infrastructurii necesare la nivelul tuturor sediilor în care își desfășoară activitatea Registrul Comerțului. De asemenea se va garanta respectarea principiilor dezvoltării durabile (poluatorul plătește, protecția biodiversității, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, reziliența la dezastre). Totodată, în cadrul proiectului, este asigurată participarea egală, fără nici un fel de discriminare, la diferite activități și reuniuni.

 

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 24 luni

Valoarea proiectului: 31.794.963,25 lei

Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro