Registrului Comerțului demarează a doua etapă din proiectarea şi implementarea Sistemului de Management al Calităţii

BUCURESTI - 19 aprilie 2019

Comunicat tip Administrativ / Management in Administratie Publica

În cadrul proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”, cod SIPOCA456/cod MySMIS119317 - cofinanțat din Fondul Social European selectat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, derulat de Oficiul Național al Registrului Comerțului în calitate de beneficiar, a fost demarată a doua etapă a procesului de proiectare și implementare a Sistemului de Management al Calităţii (SMC).

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC)

În această etapă, care va dura 11 luni, se vor realiza:

1. Proiectarea şi implementarea SMC

2. Identificarea proceselor şi cerinţelor sistemului de management al calităţii, care va include:

  - stabilirea necesarului de documentaţie a SMC;
  - elaborarea procedurilor de sistem potrivit standardului de calitate ISO 9001:2015;
  - elaborarea procedurilor operaţionale;
  - elaborarea fişelor de proces şi a interacţiunii dintre procese;
  - stabilirea obiectivelor proceselor şi a modalităţilor de monitorizare pe fiecare proces.

3. Elaborarea documentaţiilor sistemului de management al calităţii, respectiv:

  - Politica şi obiectivele referitoare la calitate;
  - Manualul calităţii la nivelul ONRC;
  - Planul şi programul calităţii.

4. Implementarea sistemului de management al calităţii, etapă în care vor fi difuzate toate documentele elaborate în domeniul SMC.

De asemenea, în această etapă a proiectului, 135 de salariaţi, responsabili cu implementarea şi menţinerea sistemului de management al calităţii din cadrul ONRC şi în cele 42 de oficii ale registrului comerţului de pe lângă tribunale vor participa la cursuri de formare profesională în domeniul sistemului de management al calităţii.

La nivelul ONRC sunt respectate principiile orizontale care sunt aplicate în toate etapele implementării proiectului. Prin aplicarea acestor proceduri implementate sub standardul ISO 9001 nu vor mai exista dificultăți pentru salariați în aplicarea acestora asigurându-se respectarea principiilor privind egalitatea de gen, nediscriminarea și accesibilitatea persoanelor cu dizabilități. De asemenea, se vor respecta principiile dezvoltării durabile (poluatorul plătește, protecția biodiversității, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, reziliența la dezastre) irosirea resurselor materiale fiind mult diminuată .Totodată, în cadrul proiectului, este asigurată participarea egală, fără nici un fel de discriminare, la toate activitățile și reuniunile.

Obiectivul general al proiectului este realizarea și implementarea unui sistem eficient și performant pentru „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

Scopul proiectului este de a sprijini ONRC pentru a crește calitatea serviciilor furnizate, a îmbunătăți accesul la justiție, a spori transparența, etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  - cunoștințe profesionale și abilități îmbunătățite la nivelul sistemului judiciar, în special în ceea ce privește noile coduri juridice;
  - gradul crescut de transparență și integritate la nivelul sistemului judiciar, conform celor mai bune practici în materie;
  - implementarea și certificarea unui sistem de management al calității conform standardului ISO 9001 pentru întreaga instituție.

 

Data de începere a proiectului: 06.06.2018

Perioada de implementare: 24 luni

Valoarea proiectului (LEI): 31.794.963,25

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene (LEI): 26.702.638,33

Date de contact: presa@onrc.ro, onrc@onrc.ro